Regulamin

I Definicje

Pojęciom pisanym wielką literą, niniejszy Regulamin nadaje następujące znaczenie:

 1. Administrator – Likomp Jan Lipmann, ul. Tadeusza Hołówki 3/4, 00-749 Warszawa, NIP: 521-306-25-71. 
 2. Konto – przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 3. Login – unikalny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, wybrany przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta, umożliwiający uzyskanie dostępu do Serwisu.
 4. Profil aktora – przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik Aktor dobrowolnie zamieszcza różnorodne Treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, dotyczące jego działalności jako aktora, widoczne dla innych Użytkowników .
 5. Profil reżysera – przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik Reżyser dobrowolnie zamieszcza różnorodne Treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, dotyczące jego działalności jako reżysera, widoczne dla innych Użytkowników .
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 7. Serwis – internetowy serwis CastPromo, dostępny pod adresem internetowym www.castpromo.pl, zawierający Treści oraz umożliwiający Użytkownikom komunikację w szczególności dotyczącą organizacji oraz udziału w castingach.
 8. Treści – wszelkie treści opublikowane w Serwisie obejmujące w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje, oceny oraz elementy Profilu.
 9. Użytkownik – każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. Osoba prawna przy zakładaniu Konta wskazuje jedną osobę fizyczną jako Użytkownika. 

II Serwis 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu. 
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu. 

III Warunki techniczne 

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika: 
 1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, 
 2. przeglądarki internetowej - MSIE 7 i wyższej, Firefox 3.x i wyższej, Opera 9.x i wyższej, Chrome i Safari 4.x i wyższej 
 3. wtyczki multimedialnej Flash 9 lub Silverlight 3 lub wyższej
 4. konta poczty e-mail. 
 1. Serwis może być niedostępny, lub działać nieprawidłowo w przypadku korzystania przez Użytkownika z innych niż wyżej wymienione rozwiązań technicznych lub informatycznych.

IV Opłaty 

 1. Utworzenie Konta oraz korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta płatnego wymaga wniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem umieszczonym na stronie www.castpromo.pl/payments/order/dashboard/.
 3. Odpłatne usługi Serwisu będą dostępne dla Użytkownika po złożeniu odpowiedniej dyspozycji i wniesieniu opłaty.
 4. Odpłatne usługi Serwisu przedstawia poniższa tabela:

V Korzystanie z Serwisu

 1. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane podane przeze mnie podczas rejestracji są zgodne z prawdą,
  3. posiadam prawa do utworów umieszczanych przeze mnie w Serwisie,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania usług Serwisu ,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu w szczególności o przerwach technicznych, lub zmianach w działaniu Serwisu,
  6. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 3. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika Administrator ma prawo zweryfikować podane podczas rejestracji dane poprzez zażądanie złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń i okazania kopii dokumentów.
 4. Serwis umożliwia publikację Treści dotyczących Użytkownika Aktora oraz Użytkownika Reżysera oraz informacji o aktualnie prowadzących castingach. Za pomocą Serwisu Użytkownicy Aktorzy mogą zgłaszać się do prowadzonych castingów lub być do nich zapraszani przez Użytkowników Reżyserów.

VI Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać swojego Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta oraz rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
  2. poszanowania praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  5. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, filmy, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza on, że uzyskał również zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
 5. Użytkownik, umieszczając w Profilu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W przypadku umieszczenia w Serwisie Treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631), użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 
  2. wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie,
  3. publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej),
  4. wykorzystania utworów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
  5. umieszczania utworów w bazach danych Serwisu, wykorzystania utworów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu,
  6. prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich,
  7. używania w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.
 7. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym Treści:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  2. powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  4. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  5. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  6. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  7. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie należące do Użytkownika,
  8. zdjęć dokumentów, zdjęć kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  9. promujących lub dostarczających instrukcje do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  10. wszelkiego typu form oraz treści reklamowych bez zgody Administratora,
  11. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  12. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 8. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  1. rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklamowania towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie bez zgody Administratora,
  2. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów,
  3. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service),
  4. promowaniu innych stron/usług/produktów/serwisów internetowych,
  5. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  6. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub Treści lub  wykorzystywaniu go w celach zarobkowych.
 9. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta, usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika z Serwisu, oraz usunięciem Treści dodanych przez Użytkownika.

VII Prawa i obowiązki  Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu wynikające z niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały utratę Treści Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator poinformuje Użytkowników o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu, w tym także z usług odpłatnych Serwisu. Maksymalna odpowiedzialność Administratora z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty opłaty uiszczonej przez Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia Treści, bez konieczności powiadamiania Użytkownika. 
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu lub w sposób szkodliwy dla Użytkowników, w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował dane Treści.
 9. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 10. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym przysługują Administratorowi. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, kod źródłowy, baza danych oraz wszelkie inne elementy składające się na Serwis podlegają ochronie prawnej.

VIII Zaprzestanie świadczenia usług

 1. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, ,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, założenie przez Użytkownika nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 3. Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany Loginu.
 4. W przypadku uznania przez Administratora działań Użytkownika za:
  1. naruszające postanowienia Regulaminu,
  2. działania szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź korzystania z niego przez innych Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. 
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), w sposób i w celach określonych w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, narodowość, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, wzrost, sylwetka, kolor włosów, kolor oczu, typ urody, branże w jakich działa (Film, TV, Radio…), gaża (role płatne, role darmowe), języki, umiejętności (śpiew, taniec, prawo jazdy…), sporty, sztuki walki, wykształcenie, doświadczenia zawodowe, nagrody i nominacje, zdjęcia, materiały audio i video.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych odpowiadającym stanowi faktycznemu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych oraz na ich prezentację na Profilu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zażądać od Użytkownika stosownych wyjaśnień.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. W szczególności Użytkownik powinien dbać o zamieszczenie możliwie aktualnego zdjęcia profilowego.
 9. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

X Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na następujący adres email castpromo@castpromo.pl. 
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

XI Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.castpromo.pl/strona/regulamin/.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. W przypadku zmiany Regulaminu Administrator opublikuje zmieniony Regulamin na stronach Serwisu. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Użytkownik zarejestrowany, który nie akceptuje zmienionego Regulaminu, może usunąć swoje Konto z Serwisu. Nieusunięcie Konta będzie uznane jako zgoda na obowiązywanie zmienionego Regulaminu.

Szukasz aktora lub castingu?

Rozpocznij wyszukiwania